Dataplatform Asfaltbranche

Projecten

Asfalt weg

De asfalt sector staat de komende jaren gesteld voor grote uitdagingen. Voorbeelden van deze uitdagingen zijn het invulling geven aan de circulaire economie, het Nationaal Klimaatakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs en het Manifest Duurzaam GWW 2030. In de vorm van Asfalt-impuls willen landelijk overheden, bedrijfsleven en wetenschap de handen ineenslaan om voor de asfaltbranche een nieuw dataplatform te realiseren ten behoeve van de vermindering van de co2 uitstoot.

In de weg naar de nieuwe klimaatdoelstellingen wordt veel onderzoek gedaan naar manieren om de aanleg van nieuwe wegen milieu technisch te verbeteren. De uitdaging ligt hem in het feit dat deze onderzoeken worden gedaan door verschillende organisaties en overheden binnen de asfalt branche. De stuurgroep van Asfalt-impuls heeft als doel om deze data te verzamelen en te bundelen om de doelstellingen en ambities te behalen.

Gebundelde kracht

Vanuit deze behoefte heeft de stuurgroep van Asfalt-Impuls opdracht gegeven aan Vrij! tot het verkennen van de mogelijkheden van het oprichten van een landelijke dataplatform voor de asfaltsector. De stuurgroep wil dat Vrij! via een strategisch onderzoek de nut en noodzaak van een landelijke dataplatform voor de asfaltsector in kaart brengt. Dit onderzoek is input voor het bestuurlijk besluit om dit wel of niet te gaan oprichten.

Bevindingen

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat nagenoeg alle partijen de meerwaarde zien van het delen van data, maar slechts een deel van de partijen ziet een gezamenlijk platform ook daadwerkelijk als waardevol voor zichzelf. Hierbij wisselt de behoefte tussen ruwe data, geprepareerde datasets en, in mindere mate, brancherapportages. Het beoogde gebruik van het platform blijft veelal abstract.

Belangrijke succesfactoren om het platform op te gaan richten zijn onder andere:

  • Een eenduidige structuur van datasets (geo/tijd)
  • Uniforme afspraken over normalisatie van data
  • Onafhankelijke beheerder
  • Wederkerigheid
  • Klein starten

Advies op maat

Op basis van de onderzoeksresultaat heeft Vrij! verschillende aanbevelingen gedaan aan de stuurgroep van Asfalt-impuls. Bij Asfalt-Impuls is er sprake van zowel gestructureerde als ongestructureerde data en daarbij bestaat er een behoefte aan eenvoudige, maar ook complexe (voorspellings)analyses. Er zijn diverse data-architecturen mogelijk, zoals Linked Data, DataWarehouse, DataLake en Datahub. Wij adviseerden Asfalt-Impuls te kiezen voor een platform op basis van een datalake-architectuur. Een datalake-architectuur past namelijk het beste bij de diversiteit in datatypen en analysebehoeften. Hierbij worden benodigde data gekopieerd uit de bron en opgeslagen in het datalake.

Andere voordelen van een datalake zijn:

  • Diverse soorten data uit meerdere bronnen kunnen importeren in het eigen format.
  • Het opslaan van grote hoeveelheden onbewerkte data
  • Dat het geschikt is voor elk datatype uit elke bron
  • Dat de data gestructureerd, ongestructureerd of semigestructureerd kan zijn
  • Goedkoop en gemakkelijk schaalbaar

Benieuwd naar ons complete adviesrapport of hoe een advies van Vrij! eruit ziet? Je kunt het rapport hier inzien!